Sähköisten palveluiden käyttöehdot

Soveltamisala

Nämä sähköisten verkkopalveluiden käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Tampereen Sähköverkko Oy:n, Tampereen Vera Oy:n ja Tammervoima Oy:n (jäljempänä yhdessä ”Tampereen Sähkölaitos”) Tampereen Sähkölaitoksen kulloinkin  tarjoamia sähköisiä verkkopalveluita sekä kaikkea niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttöä, jollei erikseen ole muutoin ilmoitettu tai sovittu.

Palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Palvelun käytön aloittamista. Palvelun käyttö ei ole sallittua, mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja. Palvelun käytön aloittaminen katsotaan myös Käyttöehtojen hyväksymiseksi.

Palvelu

Verkkopalveluilla tarkoitetaan kaikkia Tampereen Sähkölaitoksen tarjoamia ja sähköisesti saatavilla olevia sähköisiä verkkopalveluita, kuten energiankäytön raportointipalveluita, käyttäjätietojen ja sopimusten hallintapalveluita, kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asiointiin liittyviä verkkopalveluita sekä kaikkia niiden kautta tarjottavia aineistoja ja muuta sisältöä sekä niiden käyttöä (”Palvelu”). Palveluita voidaan tarjota käytettäväksi joko internet-selaimen kautta tai mobiilipalveluna.

Tampereen Sähkölaitos kehittää Palvelua jatkuvasti. Jatkuvan kehitystyön seurauksena Tampereen Sähkölaitos varaa oikeuden muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana kehitystyötään. Palvelun sisältöön ja ominaisuuksiin voidaan milloin tahansa tehdä muutoksia, lisäyksiä ja poistoja siitä erikseen ilmoittamatta tai lopettaa Palvelun tuottaminen kokonaan.

Palvelun käyttöönotto ja rekisteröityminen

Palvelun käyttö edellyttää Käyttäjältä tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä, internet-selainta tai mobiilisovellusta. Palveluiden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti rekisteröitymistä, mutta tietyt Palvelut voivat olla käytettävissä myös ilman rekisteröitymistä. Rekisteröitymisvaatimuksesta ilmoitetaan kunkin Palvelun yhteydessä tarvittaessa erikseen.

Mikäli Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä, Käyttäjä liittyy Palvelun käyttäjäksi internet-sivuilla tai mobiilisovelluksessa ja hyväksyy nämä Käyttöehdot tai mahdolliset tiettyä erillispalvelua koskevat ehdot itseään sitoviksi. Palvelun käyttöönotto voi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä muun muassa Käyttäjän henkilöllisyyden varmentamiseksi. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen Palvelun käyttöön liittyvän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kirjauduttaessa ensi kertaa Palveluun voi rekisteröityminen edellyttää Käyttäjältä vahvaa sähköistä tunnistautumista Palvelun sisällöstä riippuen.

Palvelun sisältö

Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ilman mitään takuita. Tampereen Sähkölaitos ei vastaa Palvelussa olevien tietojen tai materiaalien oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai kattavuudesta miltään osin.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelussa esitettävät aineistot eivät toimi laskutuksen perusteena eikä niiden perusteella voi esittää vaatimuksia laskutukseen tai sen korjaamiseen liittyen. Käyttäjän tulee huomioida, että Palvelun tiedot energiankulutuksesta saattavat sisältää joitain poikkeamia todelliseen energiankulutukseen nähden. Tämä johtuu muun muassa tuntikohtaisen tiedonsiirron teknisistä haasteista (esim. häiriöt tiedonsiirrossa). Käyttäjän laskutus sen sijaan perustuu luonnollisesti aina todelliseen energiankulutukseen, eivätkä em. tiedonsiirron mahdolliset tekniset ongelmat vaikuta laskutuksen luotettavuuteen.

Palvelun saatavuus

Tampereen Sähkölaitos pyrkii varmistamaan Palvelun käytettävyyden jatkuvasti ja ilman häiriöitä. Tampereen Sähkölaitos ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun keskeytymättömästä, virheettömästä tai oikea-aikaisesta toiminnasta eikä mahdollisista teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimien aiheuttamista keskeytyksistä, tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä, katkoksista tai näiden aiheuttamista vahingoista Käyttäjille.

Tampereen Sähkölaitos pyrkii informoimaan Käyttäjiä mahdollisista käyttökatkoista ja saattamaan Palvelun takaisin käyttöön kohtuullisessa ajassa saatuaan tiedon käyttökatkosta. Käyttäjä voi tehdä ilmoituksen käyttökatkoista tai -häiriöistä Palvelussa ottamalla yhteyttä Tampereen Sähkölaitoksen asiakaspalveluun osoitteessa asiakaspalvelu@sahkolaitos.fi.

Tampereen Sähkölaitoksella on oikeus milloin tahansa rajoittaa Palvelun tai sen toimintojen käyttöä sekä perustellusta syystä estää Käyttäjän pääsy Palveluun. Tampereen Sähkölaitos voi käyttää mainittuja oikeuksiaan ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Tampereen Sähkölaitos pidättää lisäksi oikeuden vedota kaikkiin näissä Käyttöehdoissa määriteltyjen rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Palvelun käyttöä koskevat Käyttäjän oikeudet ja rajoitukset

Tampereen Sähkölaitos myöntää Käyttäjälle näissä Käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman käyttöoikeuden Palveluun, kuluttajakäyttäjän osalta ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten ja yhteisökäyttäjän osalta ainoastaan kyseisen yhteisön sisäistä käyttöä varten, eikä Käyttäjä saa osaksikaan käyttää Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin.

Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä Palvelussa mahdollisesti erikseen annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata Palvelua ja sen sisältöä (jäljempänä ”Sisältö”) sekä käyttää Palveluun sisältyviä ominaisuuksia. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Palvelua tai Sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Palvelua tai Sisältöä. Ohjelmiston rakenne ja tekniset toteutustavat sisältävät valmistajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Käyttäjällä ei siksi ole oikeutta tutkia ohjelmistoa sen rakenteen tai teknisten toteutustapojen selvittämiseksi, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua (i) lainvastaisiin, sopimattomiin tai Palvelun käyttötarkoituksen vastaisiin toimiin; (ii) toimintaan, jonka tarkoituksena on keskeyttää Palvelun toiminta, vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua tai muutoin häiritä Palvelun toimintaa; (iii) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen.

Tampereen Sähkölaitos ei myönnä Käyttäjälle mitään muita oikeuksia Palveluun kuin mitä näissä Käyttöehdoissa on erikseen mainittu. Käyttäjä vapauttaa Tampereen Sähkölaitoksen sekä kaikki sen edustajat, johtajat ja toimihenkilöt vastuusta liittyen kaikkiin vaatimuksiin, jotka aiheutuvat Käyttäjän Palvelun käyttämisestä.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa tietojen virheettömyydestä, tietojen perille saapumisesta ja siitä, että Käyttäjällä on oikeus antaa kyseiset tiedot. Käyttäjän on myös pyrittävä varmistamaan, ettei lähetetty aineisto sisällä haittaohjelmia tai muuta vahingollista sisältöä.

Käyttäjä vastaa siitä, etteivät Palveluun liittyvä käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Tampereen Sähkölaitokselle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@sahkolaitos.fi. Käyttäjä saa kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet pyydettäessä.

Kirjautumalla Palveluun Käyttäjä hyväksyy, että Tampereen Sähkölaitos voi jättää lähettämättä paperisen energiankulutusta kuvaavan vuosiraportin. Vastaavat tiedot ovat saatavilla Palvelussa. Tampereen Sähkölaitos voi kuitenkin halutessaan lähettää raportin myös Palveluun kirjautuneille.

Aineettomat ja muut immateriaalioikeudet

Palvelu ja Sisältö ovat Tampereen Sähkölaitoksen tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota suojaavat siihen liittyvät immateriaalioikeudet, kuten esimerkiksi tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset. Kaikki Palveluun ja Sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat Tampereen Sähkölaitokselle tai sen yhteistyökumppaneille tai Palvelussa muuten ilmeneville tahoille. Palvelun käyttö ei anna Käyttäjälle mitään immateriaali- tai muita oikeuksia Palveluun, mihinkään Palvelussa olevaan tietoon tai Sisältöön. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tampereen Sähkölaitoksella on maksuton ja rajoittamaton oikeus kaikessa toiminnassaan käyttää, muokata, edelleen luovuttaa, kopioida, tallentaa, julkaista ja muuten hyödyntää kaikkea Käyttäjän Palveluun luovuttamaa aineistoa.

Maksulliset Palvelut

Tampereen Sähkölaitoksen tarjoamat sähköiset Palvelut ovat lähtökohtaisesti maksuttomia Käyttäjille. Mikäli joku Palveluista olisi maksullinen, kerrotaan siitä kyseisen palvelun yhteydessä ennen rekisteröitymistä. Maksullisten Palveluiden käyttö ja rekisteröityminen edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja alaikäisen osalta huoltajan tai edunvalvojan suostumusta. Maksullisten Palveluiden käyttöönotto edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä myös erillinen liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu.

Tampereen Sähkölaitos voi muuttaa Palvelun tai sen osan hintaa ja hinnoitteluperusteita tarvittaessa. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla. Tampereen Sähkölaitos tiedottaa Käyttäjää muutoksista asianmukaisella tavalla.

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta Palvelusta perittävän maksun Palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi sähkölaskulla tai verkkopankissa. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta peritään korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta Tampereen Sähkölaitos perii hinnaston mukaisen huomautusmaksun käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Tampereen Sähkölaitos voi estää Käyttäjän pääsyn Palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Tampereen Sähkölaitos voi periä kohtuullisen korvauksen Palvelun uudelleen avaamisesta.

Tampereen Sähkölaitoksella on oikeus tarkastaa Käyttäjän luottotiedot ennen maksulliseen Palveluun rekisteröitymistä. Tampereen Sähkölaitoksella on oikeus evätä Käyttäjältä maksullisen Palvelun käyttö, mikäli luottotietojen tarkastamisen yhteydessä käy ilmi, että Käyttäjällä on maksuhäiriömerkintöjä tai mikäli käytön estämiseen on muu asiallinen syy. Käyttäjällä on oikeus erikseen pyydettäessä saada tietoonsa Palvelun käytön kieltämisen perusteet.

Vastuunrajoitus

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjien lisäarvopalveluksi eikä Tampereen Sähkölaitos vastaa Palvelun virheettömyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta.

Tampereen Sähkölaitos ei vastaa mistään Palveluun liittyvästä välillisestä tai välittömästä vahingosta.

Tampereen Sähkölaitos ei ole miltään osin vastuussa toisen palveluntarjoajan tuottamasta palvelusta tai sisällöstä taikka niihin liittyvistä immateriaalioikeuksista edes siinä tapauksessa, että palveluun on pääsy Tampereen Sähkölaitoksen tarjoaman Palvelun kautta esimerkiksi linkin kautta tai muutoin. Tampereen Sähkölaitos ei vastaa Palvelussa mahdollisesti käytettävien keskustelu- tai vastaavien palstojen näkemyksistä tai mielipiteistä miltään osin.

Palvelun tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole miltään osin tarkoitettu oikeudellisiksi, kaupallisiksi tai muutoin sitoviksi neuvoiksi, tiedoiksi tai ohjeiksi eikä Käyttäjä voi niihin vedota tai esittää Tampereen Sähkölaitosta kohtaan mitään vaatimuksia.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset kattavat muun muassa kaikki vahingot, jotka aiheutuvat Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä, viivästyksistä, virheistä, puutteellisista tai tulkinnanvaraisista tiedoista, käytön estymisestä, käyttäjätunnusten toimimattomuudesta tai muusta Palvelun käyttöön tai toimivuuteen liittyvästä seikasta. Tampereen Sähkölaitos ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista eikä ota mitään vastuuta mistään kolmannelle osapuolelle kuuluvasta sivustosta tai aineistosta, johon Palvelussa mahdollisesti on linkki tai viittaus.

Henkilötiedot ja tietoturva

Tampereen Sähkölaitos noudattaa kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilörekistereihin tallennettuja tietoja käytetään vain rekisterissä mainittuihin tarkoituksiin. Tietosuojaselosteet ja tarkemmat tiedot noudatettavista tietosuojakäytännöistä ovat saatavilla osoitteesta www.sahkolaitos.fi/tietosuoja.

Tampereen Sähkölaitos voi lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointiin liittyviä tietoja tuotteistaan ja palveluistaan, mikäli Käyttäjä on antanut tähän rekisteröityessään suostumuksensa. Lisäksi Tampereen Sähkölaitos voi luovuttaa Käyttäjän Palvelussa antamia tietoja myös kolmansille osapuolille kohdennettua suoramarkkinointia varten Käyttäjän suostumuksella. Käyttäjällä on lain mukaan oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämarkkinointia tai muuta suoramarkkinointia varten. Käyttäjällä on myös oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot ja saada käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot korjatuiksi tai poistetuiksi. Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole sellaisenaan ole koskaan täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä ja verkkoyhteyksiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Tampereen Sähkölaitos säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Tampereen Sähkölaitos järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ja organisatorisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Voimassaolo ja Käyttöehtojen muuttaminen

Käyttöehdot tulevat Käyttäjää sitovasti voimaan, kun Käyttäjä on ne hyväksynyt. Palvelun käytön aloittaminen katsotaan myös Käyttöehtojen nimenomaiseksi hyväksymiseksi. Käyttöehdot tulevat Tampereen Sähkölaitosta sitovasti voimaan, kun Tampereen Sähkölaitos on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen Palveluun.

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa Käyttöehdot päättymään välittömästi. Tampereen Sähkölaitos voi milloin tahansa muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla tästä Käyttäjälle. Jos Käyttäjä ei tuolloin hyväksy muutosta, niin Käyttäjä voi irtisanoa Käyttöehdot. Irtisanomisen jälkeen Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua päättyy välittömästi.

Tampereen Sähkölaitos voi milloin tahansa muokata Palvelua, lopettaa Palvelun, estää pääsyn Palveluun tai poistaa käyttöoikeuden Palveluun siitä erikseen ilmoittamatta (esim. Käyttäjän asiakkuuden päättyessä). Palveluun pääsyn pysyvä estäminen/käyttöoikeuden poistaminen katsotaan automaattisesti Tampereen Sähkölaitoksen puolelta tapahtuneeksi näiden Käyttöehtojen irtisanomiseksi.

Tampereen Sähkölaitoksella on oikeus halutessaan poistaa yli 12 kuukautta käyttämättömänä ollut käyttäjätunnus ja tähän tunnukseen liittyvät tiedot Palvelusta.

Maksullisten Palveluiden voimassaolosta ja irtisanomisehdoista sovitaan erikseen.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle. Tampereen Sähkölaitoksella on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle tai myös siinä tapauksessa, että Tampereen Sähkölaitos tai sen liiketoiminta siirretään toiselle yhtiölle kaupan, liiketoimintasiirron, sulautumisen tai jakautumisen seurauksena tai muuhun niihin verrattavan yritysjärjestelyn seurauksena.

Kysymykset ja huomautukset

Palvelua ja näitä Käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään esittämään sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@sahkolaitos.fi. Puhelin 020 630 3000.