Uusi voimajohto

Tampereen Sähköverkko Oy uusii Tampereen ja Kangasalan välisen 110 kilovoltin voimajohdon vuosina 2019-2020. Voimajohtoreitin pituus on noin 16 kilometriä. Uusi voimajohto rakennetaan vanhan voimajohdon reitille. Lisäksi rakennetaan uusi yhteys välille Lahdesjärvi - Rautaharkko.

Voimajohdon uusinnassa ovat eri osuuksilla mukana myös kantaverkkoyhtiö Fingrid sekä Kangasalla sähkön jakeluyhtiönä toimiva Elenia. Hankkeen yleissuunnittelun on tehnyt FCG. Voimajohdon rakentaa Vattenfall Services Nordic Oy.

Vuodesta 1953 palvellut vanha voimajohto on tullut elinkaarensa päähän. Sen siirtokyky on nykymitoituksille riittämätön. Uusimisen ansiosta sähkönjakelun käyttövarmuus paranee ja siirtokapasiteetti kasvaa. Vanha voimajohto puretaan ja uusi rakennetaan samalle reitille.

Alueen sähköverkon kehittämistä tukee myös sähkön käytön ja tuottamisen muuttuminen: sähkönkulutus on kasvussa, kun samaan aikaan paikallinen sähköntuotanto on vähentynyt.

Uudistettavalla voimajohdolla ei ole haitallisia vaikutuksia maankäyttöön, sillä johto rakennetaan samalle johtoalueelle kuin missä nykyinen voimajohto sijaitsee. Kaavoissa osoitetuille virkistysreiteille ja -alueille ei aiheudu toiminnallisia heikennyksiä, koska nämä pystytään ottamaan pylvässijoittelussa huomioon. Rakennusaikaiset haitat pyritään minimoimaan ja niistä tiedottamaan mahdollisimman hyvin sekä paikallisesti että näillä nettisivuilla.

Uusittavalla voimajohdolla tulee olemaan yhteensä 88 pylvästä. Pylväsvälien pituudet ovat noin 200-350 metriä. Osa pylväistä rakennetaan täsmälleen nykyisten tilalle, mutta suurin osa niiden viereen, jotta sähkönjakelu ei häiriinny voimajohdon uusimisen vuoksi.

Koko voimajohdon alueelta on tehty kattavat ympäristöselvitykset ja työtä tehdään ympäristön ehdoilla. Voimajohdon alueelle osuu useita ulkoilureittejä, kymmeniä rakennuksia sekä mm. lepakoiden asuin-, päiväpiilo ja saalistusalueita sekä liito-oravan elinympäristöjä. Suojellut kohteet on eritelty ympäristökorteissa, jotka ohjeistavat oikeaan toimintaan jokaisen kohteiden läheisyydessä. Ympäristöselvityksessä todetaan, että kokonaisuutena tarkastellen hankkeella ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai luonnonsuojeluun.