Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupiin haetaan muutosta - Säännöstelyssä otetaan jatkossa kevään vesitilanne paremmin huomioon

30.11.2018 kello 09.16

Pirkanmaan ELY-keskus ja Näsijärven säännöstely-yhtiö ovat hakeneet Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelyluvan muuttamista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Hakemuksen tarkoituksena on lisätä joustavuutta vesistöjen säännöstelyyn varsinkin keväisin.

Kun lunta on vähän ja kevään tulvariski järvissä sekä alapuolisissa vesistöissä on pieni, vedenkorkeuden lasku kevättalvella jäisi uudistettujen lupaehtojen myötä jatkossa vähäisemmäksi. Nykyisissä luvissa järvien vedenkorkeudet tulee laskea huhtikuun alkuun mennessä. Runsaslumisena talvena vedenkorkeuden laskulla varmistetaan, että järvissä on tilaa sulamisvesille, mutta vähälumisen talven jälkeen ei ole tarvetta laskea vedenkorkeutta vanhan luvan mukaisesti. Lupiin haettava muutos mahdollistaa myös paremman reagoinnin talvitulviin.

Vaikka lupiin tehtävät muutokset ovat pieniä, muutosten vaikutuksia tulee vesitalousasetuksen mukaisesti tarkastella useista näkökulmista. Virtaamiin ja vedenkorkeuksiin aiheutuvien vaikutusten lisäksi on hakemuksessa tarkasteltu vaikutuksia mm. maa- ja metsätalouteen, rantarakenteisiin ja kaavoitukseen, vesiluontoon ja luonnonsuojelualueisiin sekä virkistyskäyttöön.

Lupahakemus on laadittu kuluneen kesän ja syksyn aikana. Muutoshakemukseen on päädytty, kun Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuosituksia päivitettiin vuosien 2015-2016 aikana. Suositusten mukaan säännöstelyluvan muuttamisella parannetaan sopeutumista ilmastonmuutokseen.

- Aluehallintovirasto käsittelee hakemuksen todennäköisesti jopa vuoden verran, joten tänä talvena mennään nykyisen voimassaolevan luvan mukaan, kertoo toimitusjohtaja Jukka Joronen Näsijärven säännöstely-yhtiöstä.

Joronen työskentelee myös Tampereen Sähkölaitoksessa Energiamarkkinat-yksikön johtajana.

Lisätietoja:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Saannostely/Saannostellyt_jarvet_ja_joet/Pyhajarven_ja_Nasijarven_saannostelylupi(41684)